Nowi ministranci i ceremoniarze

02/04/2015 21:14
Nowi ministranci i ceremoniarze

W Wielki Czwartek miała miejsce cermonia obłuczyn i przyjęcia do grona ministrantów 10 kandydatów, a 6 lektorów zostało podniesionych do stopnia Ceremoniarza.

Poprzez dialog ks. Proboszcza z opiekunem ministrantów, ks. Sebastian zaświadczył, że nowi ministranci zostali przygotowani i pouczeni poprzez czas próby, który w naszej wspólnocie parafialnej trwał od września ubiegłego roku, czym jest ministrantura. Wszyscy chłopcy osobiście zaświadczyli że chcą rozpocząć świadomie i dobrowolnie posługę ministranta we wspólnocie parafialnej i dla dobra całego Kościoła. Księża dokonali także obłóczyn w białe komże i od tego momentu wszyscy chłopcy stali się pełnoprawnymi członkami Liturgicznej Służby Ołtarza.

W drugiej części obrzędu nominacji ministranckich, 6 naszych lektorów zostało podniesionych do stopnia Ceremoniarza, który jest najwyższym stopniem godności ministranta. Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii (w dokumentach wydanych po Soborze Watykańskim II jedynie to określenie jest używane) czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje.

Na ubiór ceremoniarza naszej parafii sklada się biała alba oraz cingullum w kolorze czerwonym, a na piersi zawieszony jest na czerwonym sznurze - tzw. Pektorale zakończonym frędzlem, złoty krzyż św. Benedykta z wypisaną modlitwą. Jest używany po to aby oddalić duchowe i fizyczne niebezpieczeństwa, szczególnie te związane z czarami, otruciem i kuszeniem przez szatana. Na obrzeżu medalionu widnieje napis "Eius in obitu nostro praesentia muniamur" (Niech Jego obecność broni nas w chwili śmierci). Wygląd medalionu na krzyżu jest bardzo istotny, ponieważ to nie medalion jako taki jest egzorcyzmem ale słowa na nim zawarte. Kolor czerwony cingullum i pektorału na szyi z krzyżem symbolizuje oddanie oraz gotowość wyznania wiary aż po cenę z życia i przelania krwi za wiarę w Boga.

Opiekun ministrantów ks. Sebastian Kijak zaświadczył, że kandydaci do stopnia ceremoniarza są godni przyjęcia tego zaszczytu, a oni sami wyrazili gotowość wypełnienia z jeszcze większą gorliwością swojej posługi ministranckiej. Wszyscy ceremoniarze są aktualnie animatorami grup ministranckich w naszej parafii.

W Ceremonii nominacji ministranckich wzięli udział parafianie, ale także rodzice i rodziny naszych kandydatów. Wszystkich prosimy o modlitwę w ich intencji.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl