Reforma oświaty przekształcająca 6-letnią szkołę podstawową w 8-letnią szkołę podstawową oraz związana z nią likwidacja gimnazjów wymusza pewne zmiany dotyczące przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania, którego dotychczas udzielano uczniom klas trzecich gimnazjum. W odpowiedzi na zmiany w oświacie Konferencja Episkopatu Polski 6 kwietnia 2017 r. wydała nowe wskazania regulujące przebieg formacji kandydatów do bierzmowania. Od września 2017 r. w naszej parafii przygotowanie młodzieży do bierzmowania odbywać się będzie według nowej formuły, zgodnie z zasadami określonymi we wskazaniach Księży Biskupów. 

Przygotowanie do bierzmowania służy pogłębieniu wiary kandydata i jego więzi z Chrystusem. Odbywa się ono na trzech etapach: dalszym (w rodzinach, gdzie rodzice przekazują wiarę swoim dzieciom i na katechezie wczesnoszkolnej przygotowującej do sakramentów spowiedzi i Komunii św.), bliższym i bezpośrednim (przez udział w lekcjach religii, uczestniczenie w życiu Kościoła, niedzielnych Mszach św. oraz nabożeństwach, a także katechezie przy parafii).

Zgodnie z zaleceniami Księży Biskupów przygotowanie bliższe i bezpośrednie w naszej parafii rozpoczynać się będzie w VI klasie szkoły podstawowej, a do sakramentu bierzmowania młodzież nie będzie dopuszczana wcześniej niż na zakończenie VIII klasy.

Dla ukazania ścisłego związku zachodzącego między poszczególnymi sakramentami inicjacji chrześcijańskiej (chrztem, bierzmowaniem i eucharystią), kandydaci nie będą już, tak jak dotychczas, wybierać nowego imienia ale pozostaną przy swoim imieniu chrzcielnym, poznając bliżej życiorys swojego świętego imiennika. Zmiana imienia będzie możliwa tylko wówczas, gdy nie będzie ono miało odniesienia do żadnego świętego patrona chrześcijaństwa. Wybór imienia w tym wypadku powinien nastąpić już na początku formacji.

Z tego samego powodu świadkiem bierzmowania ma być jeden z rodziców chrzestnych dziecka, najlepiej tej samej płci, co osoba przyjmująca bierzmowanie. Natomiast w sytuacji, gdyby żaden z rodziców chrzestnych nie był w stanie pełnić roli świadka bierzmowania (z racji utraty wiary lub niepokonalnej przeszkody), wówczas należy wybrać inną osobę, która sama przyjęła już bierzmowanie, ukończyła 16 lat oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Ze względu na ostatni warunek wskazane jest wybranie osoby nieco starszej, np. brata czy siostry, a nie koleżanki czy kolegi, którzy sami niedawno przyjęli bierzmowanie. Świadkiem bierzmowania nie może być rodzic bierzmowanego. Kandydata na świadka również należy wyznaczyć już na początku przygotowania do bierzmowania.

Przygotowanie kandydatów powinno odbywać się w ich własnej parafii zamieszkania, a nie w tej, na terenie której znajduje się szkoła, do której uczęszczają. Wiąże się to z tym, że nowy program formacyjny zakłada bardziej aktywne zaangażowanie się w życie Kościoła przez udział w celebracjach liturgicznych i spotkaniach grup parafialnych. Zgodnie we wskazaniami organizacyjnymi Episkopatu, dotyczącymi minimalnej liczby spotkań z młodzieżą, w naszej parafii odbywać się będą regularne, cotygodniowe spotkania w grupach formacyjnych nie większych niż 12-osobowe. W ciągu roku zostanie przeprowadzone także 5 katechez dla dorosłych, na które zapraszamy rodziców kandydatów i w miarę możliwości ich świadków. Należy mieć to na uwadze przy planowaniu innych dodatkowych zajęć dla młodzieży.

Młodzież z innych parafii, która z różnych względów pragnie przygotować się do bierzmowania przy kościele farnym, zostanie dopuszczona do grona kandydatów jedynie po otrzymaniu zgody swojego własnego proboszcza. Należy wówczas jednak roztropnie rozważyć, czy odległość zamieszkania i inne obowiązki nie będą przeszkodą uniemożliwiającą kandydatowi uczestnictwo w mszach niedzielnych, nabożeństwach i spotkaniach, organizowanych w tutejszej parafii.

Mając na względzie okres przejściowy wygaszania gimnazjów i wydłużania edukacji w szkole podstawowej, przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii będzie się odbywać w roku szkolnym 2017/2018 równolegle w kilku cyklach: trzyletnim (dla uczniów klas VI szkoły podstawowej), dwuletnim (dla uczniów klas VII szkoły podstawowej i klas II gimnazjum) oraz jednorocznym (dla uczniów klas III gimnazjum). W przyszłym roku nie będzie naboru kandydatów z klas trzecich gimnazjum ani ósmych szkoły podstawowej w cyklu jednorocznym. Przygotowanie do bierzmowania będą kontynuować jedynie ci, którzy rozpoczną je już w tym roku oraz uczniowie nowych klas VI. Zapisywanie się do bierzmowania w ostatniej klasie w przyszłym roku, żeby w tym roku mieć jeszcze "wolne", należy uznać za nieuczciwość i lekceważenie sobie spraw wiary. Stąd też lojalnie uprzedzamy, że takie osoby w przyszłym roku nie będą przyjmowane.statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl