Ministranci parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu


Określenie ministrant pochodzi od łac. "ministrare" - oznaczającego "służyć". Ministrant  to zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi.

W oficjalnych dokumentach Stolicy Apostolskiej pierwsza wzmianka o ministrantach ma miejsce dopiero w encyklice Mediator Dei, wydanej w 1947 r. przez papieża Piusa XII. Przyznaje ona, że do służby powinno się wybrać: "porządnych i dobrze wychowanych chłopców z wszelkich warstw społecznych, którzy z własnej woli będą służyli do Mszy św. prawidłowo, pięknie i gorliwie" (MD 39). Ponadto mówi, iż ministranci mogą stać się kolebką powołań kapłańskich (MD 39). W dokumentach watykańskich z lat 1952, 1958 oraz synodu rzymskiego z 1960 roku (art. 561-565) wspomina się o ministrantach, a nawet poświęca się im osobne rozdziały tych dokumentów.

Strój ministranta w naszej parafii stanowią:

- Komża (noszą ją ministranci młodsi, oraz Ci ministranci starsi, którzy nie zostali ustanowieni lektorami)
- Alba z białym cingulum (noszą go ministranci w stopniu  lektora)
- Alba z czerwonym cingulum oraz na piersi znajdującym się krzyżem św. Benedykta na czerwonym pasku (taki strój noszą ministranci w stopniu ceremoniarza)

Stopnie ministranckie w naszej wspólnocie parafialnej:

- ASPIRANT (kandydat na ministranta rozpoczynający przygotowanie do ministrantury)
- KANDYDAT (kandydat na ministranta, który w Niedzielę Chrystusa Króla otrzymał błogosławieństwo na czas przygotowania do ministrantury)
- MINISTRANT MŁODSZY (ministrant od czasu obłóczyn w klasie III do czasu otrzymania stopnia lektora czyli co najmniej do klasy VI szkoły podstawowej)
- LEKTOR (ministrant co najmniej od klasy VI do czasu ewentualnej nominacji na stopień ceremoniarza)
- CEREMONIARZ (najwyższy stopień godności ministranckiej)

Stopień CEREMONIARZA otrzymują w naszej parafii ministranci szczególnie poświęcający się służbie ministranckiej, po zaciągnięciu opinii Zarządu ministrantów oraz kapłanów - duszpasterzy.

Opiekunem ministrantów jest ks. Przemysław Mąkosa. Opiekunem Ojców-lektorów ks. Jarosław Kęska.


statystyka
+ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu / Fara.Radom.pl